Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie.

viac informácií
Súhlasím Podrobné nastavenia
Prijať zvolené cookies

GDPR

Podmienky používania webových stránok spoločnosti DOKTOR VINYL - ORCA Medical

1. Spoločnosť DOKTOR VINYL - ORCA Medical, s.r.o. ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) ručí za bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom NR Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

2. COOKIES
Pri použití webových stránok spoločnosti DOKTOR VINYL - ORCA Medical sa môže stať, že sa uložia súbory “cookies” (drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam webovým stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania týchto cookies sú nasledovné:

• Užívateľ má trvale možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas na ukladanie súborov cookies (v rámci nastavení svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies).

• Ak je udelený súhlas (povolenia cookies) môžu byť na zariadení užívateľa ukladané:
1. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
2. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostanú zachované aj po vypnutí zariadenia (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky).

• svojím súhlasom užívateľ zároveň umožní, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo analytické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webových stránkach. Súhlas užívateľa pretrváva po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies tento súhlas zaniká.

• Prevádzkovateľ nemá žiadnu zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo za využitie súborov cookies uložených na koncovom elektronickom zariadení užívateľa tretími osobami.

• Ak je súhlas odmietnutý (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači), prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkcionalitu webových stránok huaweionline.sk, najmä negarantuje možnosť prihlásenia do klientskej/členskej sekcie.

3. KONTAKTY
Užívateľ počas svojej návštevy a pri ďalšom používaní webových stránok marsann.sk, lenovoonline.sk, lenovoservis.sk a huaweionline.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.

• Poskytnutie osobných údajov je zo strany užívateľa dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade tvz. oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede, poradenstvo alebo inú adekvátnu reakciu.

• Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:
1. meno a priezvisko
2. e-mailová adresa
3. telefónne číslo
4. spoločnosť (pracovisko/zamestnávateľ) užívateľa.

• ÚČEL
Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa zo strany prevádzkovateľa.

• TRVANIE SPRACÚVANIA
Osobné údaje budú spracúvané iba na nevyhnutnú dobu počas komunikácie s prevádzkovateľa s užívateľom.

• SPRÁVNOSŤ
Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.

4. NEWSLETTERS
Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok spoločnosti DOKTOR VINYL - ORCA Medical môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu tzv. newsletteru a to prostredníctvom takej e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom (e-mailovej adresy).
Užívateľ za účelom zaistenia oprávnenia prevádzkovateľa spracúvať poskytnuté osobné údaje musí vyjadriť svoj súhlas s uchovávaním a ďalším spracovaním získaných osobných údajov, v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v týchto písomných informáciách.

• TRVANIE SÚHLASU
Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zvýraznením (vyznačením) príslušného poľa v elektronickom formulári a trvá po dobu piatich rokov alebo do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas tejto doby trvania súhlasu.

• ÚČEL
Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného newsletteru a zasielaním takého newsletteru prevádzkovateľa na kontaktné adresy poskytnuté užívateľom, najmä v elektronickej podobe.

• SPRÁVNOSŤ
Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.

5. PRENOS ÚDAJOV A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE
Osobné údaje užívateľa nebudú zo strany prevádzkovateľa zverejnené ani poskytnuté tretím osobám, nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie, ani na základe nich nebude prevádzkovateľ automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre užívateľa.

6. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
Práva užívateľa súvisiace s ochranou jeho osobných údajov definujú predovšetkým ustanovenia článkov 12 až 22 nariadenia GDPR, v znení neskorších zmien.
Užívateľ má právo na základe písomnej resp. e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (office@marsann.sk) žiadať:
1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o užívateľovi spracúvané, prístup k osobným údajom užívateľa a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
2. obmedzenie spracúvania osobných údajov užívateľa, najmä ak sú nesprávne,
3. vymazanie osobných údajov užívateľa, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo bol odvolaný súhlas so spracúvaním,
4. prenesenie osobných údajov užívateľa inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe.

• Rovnako má užívateľ právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu info@doktorvinyl.sk):
1. kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe poskytnutého súhlasu. V tomto prípade zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná.
2. ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe súhlasu užívateľa, namietať proti takémuto spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa osobnej situácie alebo podozrenia na nezákonné spracúvanie údajov.
Užívateľ má tiež právo postúpiť sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spôsobu spracúvania osobných údajov voči Úradu na ochranu os. údajov (dozorný orgán pre SR)
Práva užívateľa môžu byť obmedzené, ak tieto obmedzenia vyplynú z osobitných právnych predpisov resp. ich uplatnením by došlo k poručeniu ochrany užívateľa alebo porušeniu práv a slobôd iných dotknutých osôb/subjektov.

Menu

Nastavenia

Kliknite pre ďalšie produkty.
Nenašli sa žiadne produkty.